Elbimeks

Батерии и акумулатори

„Елбимекс” ООД извършва дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори до предаването им за последващо предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.