Elbimeks

Черни метали

Дружеството търгува със следните видове вторични суровини от черни метали:

  • Стоманен скрап – сборен или сортиран, в или извън размер, съответно с дебелина под и над 3мм.
  • Чугун
  • Железни стружки