Elbimeks

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Темата за преработването на електронния и електрически отпадък вече е предизвикателство за всички производители на машини и оборудване и придоби актуалност с измененията на Евронормите. Производители, вносители , търговци и потребители на електрически и електронни продукти ще трябва да променят мисленето си, да се реорганизират и финансират процесите съпътстващи депозиране и рециклиране на електрически и електронен отпадък според нормативната уредба: депозиране според стриктните еко стандарти с оглед редуциране на обема на отпадъка, а и да съхраним нашите ценностни ресурси. Основния фокус е върху избягването на отпадък, рециклирането му и повторната употреба на материалите, както и задължителната защита на хората и околната среда от вредни субстанции.

В случай, че разполагате с ненужна бяла и/или черна техника и желаете да я предадете за екологосъобразно обезвреждане или рециклиране „Елбимекс” ООД може да Ви съдейства. При желание от Ваша страна, разполагаме с възможност да транспортираме от посочено от Вас място ненужната техника. Категории електрическо и електронно оборудване:

  • Големи домакински уреди;
  • Малки домакински уреди;
  • Информационно и телекомуникационно оборудване;
  • Потребителски уреди;
  • Осветителни тела;
  • Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване);
  • Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;
  • Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи);
  • Уреди за мониторинг и контрол;
  • Автомати.