Elbimeks

Метален скрап

Човекът рециклира метали от стотици години. Днес, рециклирането на метален скрап или отпадък е установен сериозен производствен процес и създава работа за много хора, особено в страни , които започват да развиват рециклиращата си индустрия . Три вида метали се рециклират и извличат – железни , цветни и благородни метали . Този процес би могъл да бъде Вашата много сериозна и печеливша бизнес възможност! "Елбимекс" ООД разполага с необходимата собствена специализирана техника за демонтаж, нарязване в размер, товарене и транспортиране на метален и неметален скрап "от място". На своите фирмени клиенти, „Елбимекс” ООД има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове вторични суровини "от място" като предостави за ползване специализирани контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен обем за да са пригодни за различните типове вторични суровини, както и с цел максимално да се улесни ползването им от клиентите на фирмата. Специализираните контейнери придават прегледен вид на площадките, където се съхраняват отпадъци и улесняват контрола по периодичността, количеството и типа вторични суровини, които се акумулират и респективно предават за рециклиране. Съдовете се извозват своевременно от служители на „Елбимекс” ООД, със специализирана техника като за отпадъците - вторичните суровини, клиентите получават най - добрите пазарни цени.