Elbimeks

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

В България редът и начините за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на моторни превозни средства са регламентирани с „Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторните превозни средства”, приета с ПМС 311/17.11.2004г.(ДВ бр.104/26.11.2004г.). Наредбата е разработена в съответствие с Директива 2000/53/ЕС. Третирането на един автомобил и материалите от него преминава през няколко етапа:

Събиране - ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”. Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”. При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Временно съхранение и разкомплектоване - След постъпване от площдаките за временно съхранение и от собствениците, ИУМПС се разкомплектоват на специално обособени за целта места. Проектирането и изграждането на площадките е съобразено с всички екологични и санитарно-хигиенни изисквания, съгласно действащото законодателство и Наредбата за третиране на опадъците от моторни превозни средства (Обн. ДВ бр.104/2004). Въпреки неголемия процент от ИУМПС с части, годни за повторна употреба, при разкомплектоването се обръща голямо внимание върху отделянето им, както и отделянето на компоненти, които са класифицирани като опасни отпадъци. Поради тази причина разкомплектоването на ИУМПС се извършва много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо третиране. Отпадъците за рециклиране се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране/обезвреждане. Реализирането на отпадъците става на база на сключени договори с контрагенти‚ които разполагат с валидни разрешителни за осъществяване дейността.